Sutrisno, S. (2022). KOLAM BUNDAR DENGAN SISTEM DRUM. JURNAL DAYA-MAS, 7(1), 20–25. https://doi.org/10.33319/dymas.v7i1.83