SUTRISNO, S. KOLAM BUNDAR DENGAN SISTEM DRUM. JURNAL DAYA-MAS, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 20–25, 2022. DOI: 10.33319/dymas.v7i1.83. Disponível em: http://dayamas.unmermadiun.ac.id/index.php/dayamas/article/view/83. Acesso em: 3 feb. 2023.