Sutrisno, Sutrisno. 2022. “KOLAM BUNDAR DENGAN SISTEM DRUM”. JURNAL DAYA-MAS 7 (1):20-25. https://doi.org/10.33319/dymas.v7i1.83.