Sutrisno, S. “KOLAM BUNDAR DENGAN SISTEM DRUM”. JURNAL DAYA-MAS, vol. 7, no. 1, June 2022, pp. 20-25, doi:10.33319/dymas.v7i1.83.