Sutrisno, S. (2022) “KOLAM BUNDAR DENGAN SISTEM DRUM”, JURNAL DAYA-MAS, 7(1), pp. 20–25. doi: 10.33319/dymas.v7i1.83.